19, 20, 21 తేదీలలో.. మూడు రోజుల ఉచిత ధ్యాన శిక్షణ కార్యక్రమం

జగిత్యాలలో... ధ్యానం నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి, ధ్యానం అనుభూతి పొందాలనుకునే వారికి, ఒత్తిడి లేని జీవన విధానం కావాలనుకునే వారికి, విధి వ్రాతను మార్చుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి ఒక దివ్య అవకాశం... జగిత్యాలలో మూడు...